Info: cm.aalbers@wxs.nl


Scroll naar beneden voor de synopsis
Geloof, Hoop & Liefde.
HebreeŽn 10:19-25 (Standvastigheid)

  Geloof
De Here Jezus zegt in Johannes 6 vers 47
"Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie gelooft, heeft eeuwig leven".

In een slinger van rechts naar linksonder naar rechts boven.

- De Bijbel waarin we kunnen lezen hoe we moeten leven en waar Gods
beloften in staan.
- Links onder het hart waar het kwade greep op heeft maar waar het goede, de wil van God, de overhand moet krijgen. Dit is een gevecht die je gelukkig niet alleen hoeft te voeren. Je mag er vast op vertrouwen dat de Heilige Geest in je hart werkt.
- In het hart staat het kruis, het sterven van Christus. (naar links boven)
- Het groen is het geopende graf, de overwinning op de dood.
- Het wit, zilver en goud is het eeuwige leven waarin ik geloof.
(op alle drie de panelen heeft dit een gelijke betekenis)

De betekenis van de arend leest u bij het paneel Hoop (midden paneel)

Hoop
HebreeŽn 7:19
- immers de wet heeft in geen enkel opzicht het volmaakte gebracht -
maar thans wordt een betere hoop gewekt, waardoor wij nader tot God komen.

Romeinen 8:23-26
23 En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij, die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap:
de verlossing van ons lichaam.
24 Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop, die gezien wordt, is geen hoop, want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet?
25 Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding.
26 En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat
wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.

Romeinen 12:12-17
12 Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed,
13 bijdragend in de noden der heiligen, legt u toe op de gastvrijheid.
14 Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet.
15 Weest blijde met de blijden, weent met de wenenden.
16 Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs.
17 Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen.

De arend in alle drie de schilderijen symboliseert de arend uit Deuteronomium 32 vers 11 (uit het lied van Mozes) God die zijn volk op vleugels draagt en beschermt.

Liefde
Hier wordt de mantel der liefde gesymboliseerd welke onze ongerechtigheden bedekt.

Liefde (gedeelte uit 1 KorinthiŽrs 13)
7 Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.
8 De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieŽn, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben.
9 Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren.
10 Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben.
11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was.
12 Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben.
13 Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze
is de liefde.

Romeinen 12:9-11 (vervolg zie Hoop)
9 De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede.
10 Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld,
11 in ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here.