Info: cm.aalbers@wxs.nl


Scroll naar beneden voor de synopsis


Schilderij in opdracht van Zorgverzekeraar Pro Life
Waarin de normen en waarde van de Christelijke zorg verbeeld zijn.
Inspiratie en motivatie vanuit de Bijbel.
Geschilderd is de beschermwaardigheid van het leven, naastenliefde en zorg voor elkaar.

Psalm 139 vers 14a
Ik loof U voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,…


Psalm 139 vers 14, 23 en 24
Ik loof U voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.
Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt, zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg
die eeuwig is.

Kolossenzen 3 vers 10
…en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn Schepper en zo tot inzicht komt.


Eerst iets over het schilderij
Het is als basis en drieluik wat aan elkaar verbonden is met scharnieren.
De zijpanelen kunnen worden opengevouwen waardoor het echte drieluik pas zichtbaar wordt.
Als eerste kijk je dus naar de achterzijde van het schilderij.

Dicht geklapte drieluik.
Beschermwaardigheid van het leven
Links:
Een bloeiende Lelie en een Lelieknop verbeeldt het prille levensbegin.
Lucas 12 vers 27 
Kijk naar de lelies, kijk hoe ze groeien. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als
één van hen.
Rechts:
Uitgebloeide bloemen. Bijna aan het einde van hun leven. Uitgebloeide bloemen gaan zaad zetten. Een boodschap aan al die ouderen om hun kinderen voor te gaan zoals God het wil.
Jesaja 38 vers 19 
Maar hij die leeft – leeft! – zal U loven, zoals ik doe op deze dag.
Ouders laten hun kinderen weten hoe trouw U bent.
1 Petrus 1 vers 24 
‘De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld: het gras verdort en de bloem valt af,

In de achtergrond is de regenboog geschilderd.
Het verbond van God.
Gods zorg voor het leven op aarde.
Zoals we kunnen lezen in Genesis 9 vers 8 t/m 16


Romeinen 14 vers 7 en 8
Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven,
we zijn altijd van de Heer.

Het opengeslagen drieluik.
Naar Gods geboden leven. Zorgen voor elkaar.

We leven in het licht van Gods genade.
(Midden in het schilderij)
We leven in Zijn hand onder het kruis van Christus.
Wat een zekerheid.
(Het kruis in de lucht en als u goed kijkt ziet u in het landschap Gods rechterhand)
Jesaja 35 vers 1 tot 6
1 De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn, de wildernis zal jubelen en bloeien,
2  als een lelie welig bloeien, jubelen en juichen van vreugde. De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon, met de schoonheid van de Karmel en de Saron. Men aanschouwt de luister van de HEER, de schoonheid van onze God.
3  Geef kracht aan trillende handen, maak knikkende knieën sterk.
4  Zeg tegen het moedeloze volk: ‘Wees sterk en vrees niet,
want jullie God komt met zijn wraak. Gods vergelding zal komen, hijzelf zal jullie bevrijden.’
5 Dan worden blinden de ogen geopend, de oren van doven worden ontsloten.
6 Verlamden zullen springen als herten, de mond van stommen zal jubelen: waterstromen zullen de woestijn splijten,
beken de dorre vlakte doorsnijden.


Het linker paneel. Het levens begin.
-De stamper en de meeldraden van een Lelie.
-Celdeling als vormloos begin met de boekrol
Psalm 139 vers 16
Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in Uw boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.

Het gaat zelfs verder.
Wie zijn wij, dat we over leven en dood willen beslissen.
Kennen wij de wegen van de Here?
Is het nieuwe leven kansloos. Hoe weten we dat?
Zijn de aftakeling en de zorgen te groot. Hoe weten we dat?
Onderschat de hand van de Here niet?


Jeremia 1 vers 4 en 5a
De HEER richtte zich tot mij:  ‘Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd, …

-Een embryo beschermd door een omgekruld Lelieblad.
-Een Foetus van ca. 20 weken!!!!
“Dit mag dus worden gedood, geaborteerd?”

 

Het midden paneel.
Uitgangspunt in het 3-luik is het midden paneel, omdat dit het “volwassen leven” weergeeft.
Het levensdeel waar je beslissingen neemt voor geboorte/abortus, in Christus sterven of euthanasie en welk onderzoek je als christen wilt steunen en welk onderzoek je niet zou willen steunen.
Daarom is het midden paneel ook 2x breder als het linker- en het rechterpaneel.
Om de eenheid van Gods geboden en de eenheid van het leven uit te beelden zijn het linker- en rechterpaneel met een scharnier aan het midden paneel bevestigen.
 
Geboorte, het volwassen leven en de aftakeling.
Alhoewel die aftakeling zich al heel vroeg kan aandienen.
Je bent er mee geboren. Als gevolg van de zondeval. Maar wel onder het kruis.
Elk leven is een door God BEDOELD leven tot Zijn eer en glorie. Daarom moeten wij, waar dan ook en in welke situatie we verkeren, God loven. “Ik loof U voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan”  (Psalm 139 De titel van dit schilderij)
En heus, we krijgen van Hem ook tijd om te treuren en te rouwen.De beelden in het midden paneel:
-En man die zorgen heeft, vertwijfeld vouwt hij zijn handen.
-Een invalide, hulp is er.
-Een vrouw die leest uit de Bijbel.  Ze leest in Galaten.
Op het Bijbellint staat de volgende tekst:

Galaten 6 vers 2 en 10
Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na
Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het
goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.

-Mensen die wandelen, gezond bezig zijn. Ze hebben zorg voor elkaar, maar ook voor een ander, die misschien eenzaam is. Of…
-Verder zien we bloemen, in de knop, bloeiend en uitgebloeid.
-Het kruis in de lucht en Gods verblindend licht.
-Gods rechterhand waar de mensen in leven en lopen.
Psalm 139 vers 2, 3 en vers 9 en 10
U weet het als ik zit of sta, U doorziet van verre mijn gedachten,
ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op, met al mijn wegen bent
u vertrouwd.
Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, ook daar zou Uw hand mij leiden, zou
Uw rechterhand mij vasthouden.

Job 14 vers 1 en 2
Een mens, geboren uit een vrouw– kort zijn zijn dagen, doordrenkt van onrust. Als een bloem ontluikt hij en verwelkt, hij vlucht als een schaduw en houdt geen stand.

Psalm 103 vers 11 t/m 18
11  Zoals de hoge hemel de aarde overspant,
zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.
12  Zo ver als het oosten is van het westen,
zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd.

Vers 11 en 12 zijn verbeeld doormiddel van het kruis in de lucht, over alle drie de panelen van oost naar west

13  Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen,
zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.
14  Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn,
hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd.

Vers 13 en 14 Gods liefde, trouw en bescherming zien we in het schilderij als het leven in Zijn hand, in het licht van Zijn genade.

15  De mens–zijn dagen zijn als het gras,
hij is als een bloem die bloeit op het veld
16  en verdwijnt zodra de wind hem verzengt;
de plek waar hij stond, kent hem niet meer.

Vers 15 en 16 het gehele drieluik, bloemen in de knop, bloemen die bloeien en bloemen die verwelken.

17 Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen
18 van wie zich houdt aan zijn verbond en naar zijn geboden leeft.

Vers 17 en 18 DE belangrijkste boodschap in dit schilderij. Houd je aan Gods geboden!

Deuteronomium 30 vers 19
Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen,

 

 

  


Het rechter paneel.
-En oude man kijkt vol verwachting naar het kruis.
Jesaja 46: vers 4
Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde, tot in je grijsheid zal ik je
steunen. Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen, ik zal je steunen
en beschermen.
Openbaring 3 vers 5 
Wie overwint zal zich ook in het wit kleden.
Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn Vader en zijn engelen.

-Slecht weer, een regenbui. De regenboog.
God denkt aan Zijn eeuwigdurende verbond. Genesis 9 vers 16

-Spelende kinderen. Het leven gaat door. Van geslacht tot geslacht.

 

 

 

De Bijbel spreekt over het leven
van Genesis t / m Openbaring
Genesis 9 vers 5 en 6
En ik zal genoegdoening eisen wanneer jullie eigen bloed, waarin je levenskracht schuilt, wordt vergoten; ik eis daarvoor genoegdoening van mens en dier. Van iedereen die zijn medemens doodt, eis ik genoegdoening. Wie bloed van mensen vergiet, diens bloed wordt door mensen vergoten, want God heeft de mens als zijn evenbeeld gemaakt.

Openbaring 21 vers 27 
Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen, alleen zij die in het boek van het leven staan, het boek van het lam.


Toegang tot Christelijke Zorg.
Psalm 103 vers 20, 21 en 22
20  Prijs de HEER, u die zijn boden bent,
sterke helden die doen wat hij zegt,
gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt.

21  Prijs de HEER, hemelse machten,
dienaren die doen wat hem behaagt.

22  Prijs de HEER, al zijn schepselen,
prijs hem, overal in zijn rijk.
Prijs de HEER, mijn ziel.

 


Ter motivatie
Philippenzen 2 vers 12 tot 18
12
   Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben.   Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God,
13  want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt.
14 Doe alles zonder morren en tegenspreken,
15  opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel.
16  Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dan kan ik op de dag van Christus trots zijn omdat ik me niet voor niets
heb ingespannen en afgemat.
17  Ook al zou mijn bloed als een offer worden uitgegoten, samen met het offer dat u brengt door de dienst van uw geloof,
toch ben ik vol vreugde, samen met u allen.
18  Wees dus ook vol vreugde, samen met mij.