Info: cm.aalbers@wxs.nl


Scroll naar beneden voor de synopsis 

Hemel en aarde zullen vergaan Kruis van genade en behoud

 

“Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.”
(Matheüs 24 vers 35 en Marcus 13 vers 31)

....dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom, omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft…. (Hebreeën 10 vers 19)

 

Het schilderij
Op het schilderij zakken hemel en aarde weg in een kolkende afgrond.
De schoen, links in de voorgrond ben jezelf.
Je gaat over het kruis naar het "licht".
Gedragen door het verbond en het licht, omgeven door de regenboog.
Het "Licht" de nieuwe aarde.

 

Er is een diepe kloof tussen God en ons. Onze zonde.
Christus heeft voor onze zonden geleden, het kruis er over heen geleid.
We hoeven er alleen maar, in geloof, over heen te lopen.
Dat is genade!

 

In Hebreeën 11 vers 1 en 6 lezen we wat geloven is.
“Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.
Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond.”

De Prediker (hoofdstuk 9 vers 4 en 5) omschrijft “hoop” heel doeltreffend.
Je kunt nú nog de route over het kruis volgen.
“Voor wie nog leven mag, is er nog hoop; beter een levende hond dan een dode leeuw. Wie nog in leven zijn, weten tenminste dat ze moeten sterven, maar de doden weten niets. Er is niets meer dat hun loont, want ze zijn vergeten.”


De schapen en de bokken zullen worden gescheiden. In het schilderij is dat linksboven weergegeven door een bokkenkop in de lucht.
In Matheüs 25 vers 32 en verder kun je hierover lezen.
“Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt;...enz.”

“God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God.” (1 Korintiërs 2 vers 10)
Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft.

Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken. In ieder geval, laten we op de ingeslagen weg voortgaan. ”(Filippenzen 3 vers 12 t/m 16)

En verder in, 1 Petrus 1 vers 8 t/m 10 en verder in vers 13
“U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding.
Wat die redding inhoudt, trachtten de profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de genade die u ten deel zou vallen.”
“Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart.”

Getuigenis en bemoediging

Lucas 21 vers 13 t/m 15
“Dan zullen jullie moeten getuigen.
Bedenk wel dat jullie je verdediging niet moeten voorbereiden.
Want ik zal jullie woorden van wijsheid schenken die door geen van je tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken.”

Vers 25 en 26
"Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee; de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen.

Vers 33 en 34
Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt door de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven, zodat die dag jullie overvalt,”


Het Ichthus-teken (de vis) is als bemoediging verwerkt, in en door het kruis.

Zoals bekend, staan de eerste letters,
in het Grieks voor: Jezus Christus, Gods zoon, Redder. Het vis-teken is het symbool van de vervolgde Christenen.

En een redder is onze Here door het kruis, al onze "hoop" is op Hem gericht.